OBXECTIVOS


O proxecto ICHNOS PLUS (Innovation and CHange: Network of One-Stop Shops) (Innovación e Cambio: Rede de Puntos de Contacto Único) pretende seguir cos continuar cos resultados do proxecto ICHNOS,  finalizado en Abril de 2007  baixo o Programa Interreg IIIC Sur e tivo coma produto final o  modelo común de Centro de Competencias Rexional de Xanelas Únicas para as empresas.

O obxectivo principal de ICHNOS foi o de definir e experimentar un modelo común de Centro de Competencias Rexional de Xanelas Únicas para as empresas (RCC), coa finalidade de facilitar a comunicación e o apoio da Administración Pública ás mesmas. O proxecto ICHNOS fixo que o modelo desenvolvido poida ser transferido a outras rexións europeas.

Sendo un proxecto de capitalización, ICHNOS PLUS enfócase en transferir e implementar o anterior modelo de Centros e a súa cristalización en políticas rexionais a través dos programas operacionais de fondos FEDER. O modelo do Centro de Competencias foi concibido coma unha estrutura organizativa que coordina as distintas xanelas únicas. Aínda que a UE obriga o establecemento das Xanelas Únicas, mediante  unha directiva con data límite, a maioría das rexións aínda non a implementaron.

Os obxectivos básicos de Iplus son os de optimizara implementación do modelo nas tres rexións que desenvolveron o proxecto ICHNOS e promocionar a transferencia e implementación diste modelo a outras rexións europeas.Back
© 2008 www.ichnos-project.org         webadmin@ichnos-project.org